For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

تاثير اسانس نعناع افزوده شده به كنسانتره آغازين بر تخمیر شکمبه ای، سن از شیرگیری و عملکرد رشد گوساله های هلشتاین

 

رحمت ابابکری، احمدریاسی، محمدحسن فتحی، حسین نعیمی پور و سیمین خورسندی

(مجله پژوهش های علوم دامی ایران)

چكيده

به منظور بررسی اثرات اسانس نعناع افزوده شده به كنسانتره شروع كننده، آزمايشی با استفاده از 30 راس گوساله هلشتاين (15 راس نر و 15 راس ماده) با میانگین وزن تولد 73/0± 3/41 کیلوگرم در قالب یک طرح کاملا تصادفی انجام شد. گوساله ها از 3 روزگي تا 3 هفته پس از قطع شير با جیره های آزمایشی تغذیه شدند. در جیره گوساله ها سه سطح اسانس نعناع شامل صفر (شاهد)، 025/0 و 05/0 درصد بر مبنای ماده خشک به بخش کنسانتره ای افزوده شد. نمونه گیری مایع شکمبه و خون گیری در نوبت های مختلف انجام شد. وزن گوساله ها، مقدار خوراک مصرفی، نمره قوام مدفوع و سن از شیرگیری آنها تعیین شد. نتایج به دست آمده نشان داد که اثر جیره­های آزمايشي بر مصرف ماده خشک، افزایش وزن روزانه در هفته هاي مختلف آزمايش  معنی دار نبود، اما سطح 05/0 درصد اسانس نعناع بطور معنی داری (05/0 >p) مصرف علوفه خشک را در کل دوره آزمایش افزایش داد. همچنین افزودن 05/0 درصد اسانس به کنسانتره شروع کننده گوساله ها، سن از شيرگيري آنها را بطور معنی داری (05/0 >p)  کاهش داد. در مرحله قبل از شیرگیری، سطح 05/0 درصد اسانس نعناع موجب افزایش (05/0 >p) نمره قوام مدفوع در مقایسه با گروه شاهد شد، اما اثر آن در مرحله ی پس از شیرگیری و در کل دوره آزمایش معنی دار نبود. فراسنجه هاي خونی و پارامترهای تخمیر شکمبه ای تحت تاثیر جیره های آزمایشی قرار نگرفت. نتیجه گرفته شد که افزودن 05/0 درصد اسانس نعناع به جیره گوساله ها بر مصرف علوفه و کاهش سن از شیرگیری آنها تاثیرمثبت دارد.

واژه های كليدي: طعم دهنده، اسانس نعناع، سن از شیر گیری، تخمیر شکمبه ای، گوساله هلشتاین

Journal Papers
ماه: 
Summer
سال: 
1391
File: 

تحت نظارت وف ایرانی

تاثير اسانس نعناع افزوده شده به كنسانتره آغازين بر تخمیر شکمبه ای، سن از شیرگیری و عملکرد رشد گوساله های هلشتاین | دکتر احمد ریاسی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی