For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

بهزاد راد (Behzad Rad)

مقطع: 
Master

بهزاد راد. 1391. تاثیر پروتوکل پری سینک-آوسینک بر پایه­گنادوتروپین  با و بدون hCG  در روزهای صفر و پنج بعد از تلقیح مصنوعی برعملکرد تولیدمثلی گاوهای شیری نژاد هلشتاین در فصل تابستان

تحت نظارت وف بومی