For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

آزمایشگاه هضم پیشرفته

این آزمایشگاه مجهز به سیستم کشت پیوسته دوسویه (Dual flow continuous system) است که برای اولین بار در ایران توسط خودم و تیم همکار آقایان مهندی هادی راهوری، مهندس خشویی و دکتر غلامرضا قربانی طراحی و ساخته شده است. این سیستم بصورت کاملا اتوماتیک تمام مراحل هضم شکمبه ای در نشخوارکنندگان را می تواند شبیه سازی کند و بعنوان کامل ترین روش برون تنی برای تعیین قابلیت هضم مواد خوارکی و تولید پروتئین میکروبی و تولید اسیدهای چرب فرار می تواند مورد استفاده قرار گیرد. 

در این آزمایشگاه سیستم تولید گاز (Gas production) و سیستم شبیه ساز هضم نیز وجود دارد که برای انجام آزمایشگاه پیشرفته تعیین قابلیت هضم شکمبه ای و پس از شکمبه ای مواد خوارکی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. 

تحت نظارت وف ایرانی