For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

بررسی تغییرات جمعیت فولیکولی و غلظت هورمون های پروژسترون و استرادیول در سیکل فحلی می شهای نژاد نایینی

جواد حبیبی زاد، احمد ریاسی، حمید کهرام

(نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران.10(1):32-21)

 

چکيده

این مطالعه به منظور ارزیابی تغییرات فولیکولی و هورمونی در طول سیکل فحلی میش های نژاد نایینی در فصل تولیدمثل انجام

شد. برای این منظور 8 رأس میش نایینی از یک گله خالص در پاییز سال 1392 انتخاب شدند. چرخه فحلی تمام می شها با استفاده از اسفنج حاوی پروژسترون در یک دوره 12 روزه هم زمان سازی شد. برای مشاهده نشانه های فحلی میش ها از 4 رأس قوچ نایینی مجهزبه پیش بند استفاده شد؛ سپس بافاصله یک روز بعد از تشخیص فحلی تا 16 روز پس ازآن، وضعیت تغییرات فولیکولی های تخمدانی باروش سونوگرافی بررسی شد. هم زمان با این دوره 16 روزه، نمونه گیری خون، برای تعیین غلظت پروژسترون و استرادیول سرم انجامشد. نتایج این بررسی ها نشان داد که 6 رأس میش دارای تخمک ریزی منفرد و 2 رأس دارای تخمک ریزی دوتایی بودند. در این مطالعهتخمدان راست در مقایسه با تخمدان چپ فعالیت بیشتری داشت. حداقل تعداد فولیکول های کوچک و متوسط در اوایل و اواخر سیکلو حداکثر تعداد فولیکول های بزرگ در اواخر سیکل مشاهده شد ) 05 / p>0 (. حداکثر غلظت پروژسترون ) 72 / 4 نانوگرم بر میلی لیتر( واسترادیول ) 62 / 3 پیکوگرم بر میلی لیتر( به ترتیب در روزهای 10 و 16 سیکل مشاهده شد. به طورکلی نتایج نشان داد که حداکثر تعدادجمعیت فولیکول های با اندازه کوچک و متوسط در طی اواسط سیکل مشاهده شد؛ بنابراین نبود اثرات غالب در طی اواسط سیکل فحلی به دلیل ترشح زیاد پروژسترون جسم زرد در این مرحله مشاهده شد.

واژه های کليدي: فولیکول، جسم زرد، پروژسترون، استرادیول، سیکل فحلی، میش نایینی.

Journal Papers
ماه: 
Summer
سال: 
1395
بررسی تغییرات جمعیت فولیکولی و غلظت هورمون های پروژسترون و استرادیول در سیکل فحلی می شهای نژاد نایینی | دکتر احمد ریاسی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.