For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

تاثیر سطوح مختلف دانه خلر خام و حرارت داده شده بر بازده رشد و برخی از متابولیت هاي خون جوجه هاي گوشتی

زهره امیرآبادي، احمد ریاسی، حسین جانمحمدي، محمد حسن فتحی  و همایون فرهنگ فر

(نشریه پژوهش های علوم دامی)

چکیده

اثرات سطوح مختلف دانه خلر خام و حرارت داده شده در جیره جوجه های گوشتی، بر بازده رشد و متابولیت های خون آنها بررسی شد. برای این منظور از 210 قطعه جوجه گوشتی 14 روزه سویه تجاری راس در قالب یک طرح بلوك كامل تصادفي با 7 تیمار، 3 تکرار و 10 جوجه در هر تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل جيره شاهد (بدون خلر) و جيره هاي حاوي سطوح 10، 20 و 30 درصد دانه خلر خام یا حرارت داده شده بودند. مصرف غذا، افزايش وزن، ضريب تبديل غذايي، شاخص توليد اروپايي، ویژگی های مربوط به عملکرد لاشه، غلظت پروتئين كل، تري گليسريد و كلسترول در پلاسماي خون جوجه ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که سطوح 20 و 30 درصد خلر خام موجب افزایش معنی دار (05/0P<) مصرف خوراک شد و حرارت دادن خلر در سطح 30 درصد مصرف خوراک را به طور معنی داری (05/0P<) کاهش داد. حرارت دادن دانه خلر در سطوح مختلف، رشد و ضریب تبدیل جوجه ها را بهبود بخشید. مصرف 20 درصد خلر خام و 30 درصد خلر حرارت داده شده در مقایسه با گروه شاهد وزن کبد را بطور معنی داری (05/0P<) افزایش داد. در 28 روزگی، میانگین غلظت پروتئین کل پلاسما بطور معنی داری (05/0P<) تحت تاثیر جیره های غذایی قرار گرفت  و در گروه شاهد کمترین بود. در 42 روزگی غلظت کلسترول پلاسما در جوجه های تغذیه شده با جیره حاوی 30 درصد خلر خام کمترین و اختلاف آن با جیره شاهد معنی دار (05/0P<) بود. نتیجه گرفته شد که حرارت دادن دانه خلر مورد استفاده در جیره جوجه های گوشتی اثرات سودمندی دارد.

واژه هاي كليدي: خلر، عمل آوري، جوجه گوشتي، بازده رشد، متابولیت های خون

 

Journal Papers
ماه: 
Winter
سال: 
1389

تحت نظارت وف ایرانی

تاثیر سطوح مختلف دانه خلر خام و حرارت داده شده بر بازده رشد و برخی از متابولیت هاي خون جوجه هاي گوشتی | دکتر احمد ریاسی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی