For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

تغذیه و تولید مثل

تغذیه و تولید مثل

این درس به ارزش سه واحد برای دانشجویان دکتری فیزیولوژی توسط دکتر احمد ریاسی (ariasi@cc.iut.ac.ir) ارایه می شود.

در این درس دانشجویان با مکانیزم های فیزیولوژیکی تولید مثل با تاکید بر اثر متقابل تغذیه و فیزیولوژی، اثر تغذیه  در برقراری سیکل های فحلی پس از زایش و طول مدت فحلی ها، مدیریت تغذیه برای موفقیت در تولید مثل، دستکاری های تغذیه ای به منظور افزایش دریافت انرژی و پروتئین مورد نیاز برای تغییرات فولیکول های تخمدانی آشنا خواهند شد.

پیش نیازها: 

دانشجویان باید اطلاعات عمومی تغذیه و فیزیولوژی تولید مثل دام های اهلی بویژه گاوهای شیری را بدانند.

سیاست نمره دهی: 

75 درصد نمره دانشجویان آزمون میانترم و پایان ترم تعیین خواهد شد.

25 درصد نمره دانشجویان با فعالیت های کلاسی و انجام تکالیف کلاسی و ارایه مطالب در کلاس تعیین خواهد شد. 

زمان بندی کلاس: 

نیمسال پاییز

Term: 
پاییز
Grade: 
دانشجویان دکتری

تحت نظارت وف ایرانی