For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

مطالعه اثر تزریق GnRH ، hCG و AD3E بر بازده تولیدمثل، متابولیت ها و پروژسترون خون گاوهای شیری پرتولید در فصل تابستان

مژگان شارخیان رضایی ، احمد ریاسی ، سعید انصاری مهیاری، محمد خوروش  و سیمین خورسندی

(نشریه پژوهشهاي علوم دامی.25(2):97-107)

 

چکيده

هدف از این مطالعه بررسی استراتژی­های بهبود باروری گاوهای شیری پس از تلقیح مصنوعی در فصل تابستان با استفاده از ترکیبات هورمونی و آنتی­اکسیدانی بود. برای این منظور از 100 راس گاو شیری چند شکم زایش و آماده برای اولین نوبت تلقیح در چهار گروه آزمایشی استفاده شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: 1- شاهد (بدون تزریق هورمون و ویتامین)، 2- تزریق AD3E همزمان با تلقیح مصنوعی (AD3E)، 3- تزریق GnRH همزمان با تلقیح مصنوعي و hCG بفاصله 11 روز پس از تلقیح مصنوعی (GnRH+hCG)، 4- تزریق AD3E و GnRH همزمان با تلقیح مصنوعي و تزریق hCG بفاصله 11 روز پس از تلقیح مصنوعی (GnRH+AD3E+hCG). ویتامین AD3E به میزان 25 میلی لیتر (هر میلی لیتر حاوی 50000 واحد ویتامین A، 10000 واحد ویتامین D3 و 20 میلی گرم ویتامین EGnRH به میزان 5 میلی لیتر (معادل 25 میکروگرم آلارین استات) و hCG به میزان 1500 واحد بصورت داخل عضلانی تزریق شد. خونگیری از گاوها در روزهای 11، 15 و 19 پس از تلقیح انجام شد. نتایج این آزمایش نشان داد که گاوهای دریافت کننده ویتامین AD3E روزهای باز بیشتر و به تعداد تلقیح بیشتری به ازای آبستنی نیاز داشتند (05/0>P). نرخ آبستنی تجمعی تنها در سرویس دوم و به فاصله 120 روز پس از زایمان به طور معنی داری (05/0>P) تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت و گاوهای دریافت کننده AD3E نسبت به دیگر گروه ها شرایط نامناسب تری داشتند. غلظت پروژسترون سرم گاوهای آبستن در روز­­ 19 پس از تلقیح به طور معنی­­داری (05/0P<) در گروه دريافت کننده GnRH+hCG بیشتر از دیگر گروه های آزمایشی بود. تزریق GnRH+hCG موجب کاهش غلظت کلسترول و VLDL (05/0P<) شد، اما در این گاوها غلظت گلوکز، پروتئین کل و آلبومین سرم خون بطور معنی داری (05/0P<) بیشتر از گروه AD3E بود. نتیجه گرفته شد که تزریق AD3E به گاوهای پرتولید آماده تلقیح در فصل تابستان اثر منفی بر بازده تولید­مثل آنها داشت. تزریق هورمون­های GnRH و hCG هرچند فراسنجه های تولید مثل را چندان تحت تاثیر قرار نداد، اما تاثیر مثبتی بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی خون داشت.

واژه های کليدي: GnRH، hCG، AD3E ، بازده تولیدمثل، ، پروژسترون، گاو شیری

 

 

Journal Papers
ماه: 
Spring
سال: 
1394
File: 

تحت نظارت وف ایرانی

مطالعه اثر تزریق GnRH ، hCG و AD3E بر بازده تولیدمثل، متابولیت ها و پروژسترون خون گاوهای شیری پرتولید در فصل تابستان | دکتر احمد ریاسی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی