For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

مقايسه ي روش هاي اندازه گيري الياف نامحلول در شوينده خنثي و الياف نامحلول در شوينده اسيدي در علوفه ها و محصولات فرعي خوراك

احمد رياسي، علی اله رسانی، حسین نعیمی پور و محمد حسن فتحی نسری

(نشریه پژوهش های علوم دامی)

هدف از اجراي اين آزمايش ارزيابي ومقايسه ي دستگاه جديد ساخته شده با امکانات داخلي (بر اساس روش آنکوم) با دستگاه تجزيه الياف (براساس روش ون سوست) در تعيين الياف نامحلول در شوينده هاي خنثي و اسيدي نمونه هاي مواد خوراکي مختلف بود. نمونه هاي علوفه شامل علف خشک يونجه، علف خشک آتريپلکس، کاه گندم و کاه کلزا و نمونه هاي محصولات فرعي خوراکي شامل کنجاله ي سويا و کنجاله ي هسته ي خرما بودند که با آسياب مجهز به توري ۱ ميلي متر پودر شدند. براي کار با دستگاه جديد يک گرم نمونه در کيسه هاي ويژه ي آنکوم و ۱ گرم نمونه در کيسه هاي داکروني ريخته شد (بازاي هر نمونه سه کيسه آنکوم و سه کيسه ي داکروني) و براي کار با روش ون سوست ۱ گرم نمونه داخل کروسيبل هاي دستگاه فايبر تک ريخته شد (سه تکرار به ازاي هر نمونه). مقدار الياف نامحلول در شوينده هاي خنثي و اسيدي هر يک از نمونه ها با بکارگيري هر دو روش تعيين شد.  نتايج به دست آمده نشان داد که الياف نامحلول در شوينده هاي خنثي و اسيدي بيشتر نمونه ها، در روش هاي اندازه گيري تفاوت معني داري نداشت. شيب خط رگرسيون و ضريب تعيين R2 نشان دهنده ي همبستگي بالا (001/0 P<) بين دو روش مورد آزمايش بود.  روش ون سوست و روش جديد با استفاده از کيسه هاي داکروني و کيسه هاي آنکوم داراي همبستگي مثبت و معني دار (001/0 P<) در اندازه گيري الياف نامحلول در شوينده هاي خنثي و اسيدي نمونه هاي مختلف بود و ضريب همبستگي گشتاوري پيرسون در تمام موارد بيشتر از ۹۰ درصد تعيين شد. نتيجه گرفته شد که دستگاه جديد مقدار الياف نامحلول در شوينده هاي خنثي نمونه هاي علوفه و محصولات فرعي خوراک را با صحت بيشتري از روش ون سوست تعيين مي کند.

واژه هاي کليدي: الياف نامحلول در شوينده خنثي، الياف نامحلول در شوينده اسيدي، دستگاه آنکوم، مواد خوراکي

Journal Papers
ماه: 
Spring
سال: 
1388
File: 

تحت نظارت وف بومی

مقايسه ي روش هاي اندازه گيري الياف نامحلول در شوينده خنثي و الياف نامحلول در شوينده اسيدي در علوفه ها و محصولات فرعي خوراك | دکتر احمد ریاسی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف بومی