For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

مقایسه اندازه گیری pH شکمبه گاو با استفاده از سیستم سیار ثبت پیوسته و روش معمول نمونه گیری از مایع شکمبه

محمد حسن فتحی نسری و احمد ریاسی

(نشریه پژوهش های علوم دامی)

چکيده:
هدف از مطالعه حاضر، طراحي يك سيستم سيار ثبت پيوسته pH شكمبه و مقايسه مقادير ثبت شده pH با داده هاي pH حاصل از نمونه گيري از مايع شكمبه بود. سيستم ثبت پيوسته متشكل از يك الكترود مقاوم و يك دستگاه ثبت داده بود. يك وزنه 5/0 كيلوگرمي به الكترود متصل شد تا آن را در موقعيت كيسه شكمي شكمبه نگه دارد. الكترود از طريق كابل به دستگاه ثبت داده متصل بود و اين دستگاه توسط يك كمربند روي جدوگاه گاو نصب شده بود. دستگاه ثبت داده كه با يك باطري كار مي-كرد امكان ثبت حدود 13000 داده (pH و دما) را داشت. pH شكمبه يك راس گاو شيرده به مدت 3 روز بطور پيوسته (هر 10 ثانيه) ثبت شد تا عملكرد سيستم ثبت پيوسته pH با نمونه هاي جمع آوري شده از كيسه شكمي شكمبه و از همان محلي كه الكترود قرار داشت مقايسه شود. نمونه گيري از مايع شكمبه در 3 زمان مختلف در روز (ساعت هاي 0/9، 0/12 و 0/15) در طي 3 روز آزمايش صورت گرفت. در هر نوبت، 3 نمونه مايع شكمبه جمع آوري شد، pH هر نمونه بلافاصله با استفاده از يك pH متر سيار تعيين شد و ميانگين آنها با ميانگين حاصل از 3 ركورد ثبت شده توسط سيستم ثبت پيوسته در همان زمان مقايسه شد. pH حاصل از نمونه گيري از مايع شكمبه (05/0 ±12/6) بزرگتر (05/0P< ) از pH حاصل از سيستم ثبت پيوسته (04/0 ±94/5) بود اما همبستگي بين دو روش برابر 82/0 (05/0P< ) بود. نتايج اين آزمايش نشان داد كه با سيستم ثبت پيوسته مي توان pH شكمبه را بطور دقيق و در حاليكه گاو مي تواند بطور طبيعي فعاليت هاي روزانه خود را انجام دهد تعيين نمود.

کليدواژگان: سيستم سيار ثبت پيوسته، گاو شيري، pH شكمبه

Journal Papers
ماه: 
Spring
سال: 
1389

تحت نظارت وف بومی

مقایسه اندازه گیری pH شکمبه گاو با استفاده از سیستم سیار ثبت پیوسته و روش معمول نمونه گیری از مایع شکمبه | دکتر احمد ریاسی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف بومی